prawo i postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne


W zakresie prawa karnego i karnego skarbowego Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

  • sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania,
  • sporządzanie odwołań, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • składanie w imieniu Klienta skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji i instytucji społecznych,
  • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej i samorządowej,
  • doradztwo w kwestiach administracyjnych,
  • obsługa prawna w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji.