prawo gospodarcze


W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracji firm,
  • doradztwo dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w zakresie kontraktów handlowych, w tym sporządzanie, wypowiadanie standardowych i niestandardowych umów oraz opiniowanie projektów umów, jak również wspieranie procesów negocjacyjnych,
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli,
  • prowadzenie spraw spornych, w tym sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych lub innych pism procesowych w sprawach gospodarczych,
  • pomoc prawną w uzyskiwaniu stosownych zezwoleń i koncesji.
  • kompleksowa obsługa związana z Krajowym Rejestrem Sądowym,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.