ochrona danych osobowych


tel. 661-405-539  / 

Ochrona danych osobowych i problematyka przetwarzania danych są jedną z głównych specjalizacji Kancelarii. Oferujemy m.in.:
  • audyt bezpieczeństwa danych osobowych, w trakcie którego sprawdzamy m.in. zgodność funkcjonujących u naszych Klientów zasad przetwarzania danych osobowych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych wymaganej przepisami prawa, w skład której wchodzą m.in.:

– polityka bezpieczeństwa systemu ochrony danych osobowych,
– instrukcja zarządzania systemem informatycznym wykorzystywanym do przetwarzania danych osobowych,
– upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
– wzór oświadczenia osoby upoważnionej o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz ich zabezpieczeń,
– wzorcowa ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
– oświadczenie o wyznaczeniu administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
– projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
– wzór klauzuli informacyjnej oraz wzór zgody na przetwarzania danych osobowych,

  • szkolenia z ochrony danych osobowych dla pracowników oraz osób wyznaczonych do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
  • outsourcing ABI, czyli pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji u naszych Klientów,
  • pomoc przy rejestracji zbiorów danych osobowych w rejestrze zbiorów prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • dostosowanie systemu informatycznego wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych do wymogów nakładanych przez ustawę o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawcze,
  • pełną obsługę prawną w zakresie: ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych, w tym doradztwo i pomoc w bieżącej działalności, sporządzanie opinii prawnych, przygotowanie projektów umów, wniosków oraz innych pism, informowanie o zmianach w prawie.

Naszymi klientami są m.in. spółki, przedsiębiorcy indywidualni, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, inne instytucje państwowe i samorządowe. Do chwili obecnej opracowaliśmy i wdrożyliśmy już kilkadziesiąt systemów ochrony danych osobowych dla różnego rodzaju podmiotów. Przeprowadziliśmy również kilkadziesiąt szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lublinie, pracowników urzędów gmin w Opolu Lubelskim, Poniatowej, Żyrzynie, Baranowie, Kurowie, Wąwolnicy, Bychawie, Strzyżewicach, Niemcach, Zakrzewie, Bełżycach, Garbowie, Wólce czy Borzechowie.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać również w naszym drugim serwisie: www.idprotect.pl