prawo cywilne, czyli nieruchomości, odszkodowania, umowy, spadki itp.


W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna Kancelarii obejmuje m.in. następujące sprawy:
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o odszkodowania z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy o odszkodowania, w tym odszkodowania powypadkowe i roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • sprawy o zadośćuczynienie i ewentualnie o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych,
 • tzw. odszkodowania za słupy energetyczne – roszczenia z tytuły posadowienia linii przesyłowych i przewodów na nieruchomościach,
 • sprawy spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu, wydziedziczanie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy, dochodzenie zachowku, podważanie fałszywych testamentów,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • naruszenie posiadania i własności, eksmisja,
 • nabycie własności,
 • współwłasność i zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie,
 • służebności,
 • umowy, przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim,
 • uczestniczenie w procesie negocjowania treści umów oraz nadzór nad procesem ich wykonywania,
 • doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów oraz obsługi procesu wykonywania uprawnień z tytułu uzyskanych zabezpieczeń,
 • opiniowanie umów proponowanych przez kontrahentów w zakresie oceny ryzyka,
 • sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń, wniosków, odpowiedzi na pozew, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych, opracowywanie projektów ugody sądowej,
 • zastępstwo procesowe, reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w każdym rodzaju i na każdym etapie postępowania sądowego,
 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.