prawo pracy


W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących sprawach:

  • doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.
  • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych,
  • ochrona prawna roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
  • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji,
  • porady i reprezentacja Klientów w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych (reprezentacja przed ZUS jak i na dalszych etapach postępowania, również przed sądami),
  • reprezentacja Klientów we wszystkiego rodzaju sprawach, w tym sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS.